Sinnessjukvården i riket.

1912 lämnar överinspektör Alfred Petrén sin rapport om läget på det nyöppnade Långbro sjukhus:

Sjukhusets byggnader, vilka av entreprenören avlämnades, överläkarebostaden den 17/6 1909, övriga byggnader med undantag av kvinnopaviljongen den 30/11 1909 och kvinnopaviljongen den 24/3 1910, hava, med undantag av sistnämnda byggnad, under året efterbesiktigats, varvid en del smärre bristfälligheter anmärktes, och har entreprenören gått i författning om deras avhjälpande.

Under året har uppförts en smedja intill sjukhusets maskinavdelning för en kostnad av 793,15 kr.

Å biologiska reningsanläggningen, vilken fungerat otillfredsställande, har under året vidtagits en del förändringar. Så har det förutvarande vattenspridningssystemet med rännor utbytts mot automatisk spridningsanordning enligt Sprinklers system med uppfordringsanordning, varjämte koksbädden omarbetats och utökats. En andra tank har anlagts vid sidan om den förut befintliga.

Kostnaderna för anläggningarna i filterhuset har uppgått till 7 731,46 kr och för anläggning av tanken till 6 508,60 kr tillsammans 14 240,06 kr. Genom de vidtagna anordningarna har en bättre reningseffekt ernåtts beträffande avloppsvattnet från sjukhuset, men samtidigt har en svår olägenhet uppstått därigenom, att vid vattnets spridning en elakartad lukt uppstår och förorsakar obehag över större delen av området, en olägenhet som med snaraste måste avhjälpas.

På sjukhusets promenadgårdar har uppförts fyra avträdeshus och två skyddsskärmar för patienterna för en sammanlagd kostnad av 2 184,89 kr.

Av det för året anvisade anslaget för planerings- och trädgårdsanläggningar har för en summa av omkring 700 kr uppförts ett övervintringshus.

På fyra sjukavdelningar ha under året insatts vattenklosetter för den tjänstgörande betjäningen; kostnaden härför har uppgått till omkring 500 kr. På manspaviljongens vindsvåning har inretts en fotografiatelier för en kostnad av omkring 500 kr.

Sedan Stadsfullmäktige i 1911 års Stat anvisat medel till avlöning år en tredje föreståndarinna, har bostad åt denna tjänsteinnehavare ordnats genom sammanslagning av två betjäningsrum två trappor upp i kvinnopaviljongens nordvästra gavel.

Sjukhusets snickeriverkstad har under året försetts med moderna maskiner, vilka drivas med elektrisk motor.

För år 1912 hava Stadsfullmäktige anvisat medel till följande nybyggnads-arbeten: Köksavfalls- och brandredskapsbod 1 500 kr.; inkörsbrygga vid kolboxen 1 500 kr.; åtta skyddsskärmar och ett avträdeshus å promenadgårdarna 6 900 kr.; två vädringsskjul 3 000 kr.; ordnande av avlopp för regnvatten genom stensättning omkring sjukhusbyggnaderna 12 000 kr; redskapsbod och förvaringskällare för trädgården 5 000 kr; bostadshus för gifta hantverkare 12 000 kr.

I skrivelse till Hälsovårdsnämnden den 1/11 1911 har styrelsen, med överlämnande av ritningar och kostnadsberäkning, hemställt, att Nämnden ville utverka Stadsfullmäktiges bifall till uppförande av ett bostadshus för gifta bitr. läkare.

Under januari månad år 1912 har Hälsovårdsnämnden tillsatt en kommitté för utredning av väckt fråga om uppförande av en paviljong för oroliga patienter.

Sjukhusets ångpannor hava under året förbrukat 2 001,172 kg ångkol.

Dagordning och instruktioner för sjukvårds- och ekonomipersonal ha under året av styrelsen fastställts. Avloppsledningarna från vattenklosetterna har på två ställen på kvinnoavdelningen anlagts, varvid avloppsrören, som visat sig för smala, ersatts med rör av större diameter. Vattenklosettsystemet har i övrigt fungerat väl. Någon nämnvärd åverkan på vattenklosetter och spolanordningar har ej förekommit.

Under året ha tvättats 152 517 kg kläder utgörande i medeltal 508 kg/arbetsdag. Till tvättning användes tvättvål, soda och grönsåpa och hava härav åtgått följande kvantiteter: tvättvål 3 016 kg, soda 6 181 kg och grönsåpa 10 473 kg.

Vattenförbrukningen för tvättavdelningen har uppgått till cirka 7 625 kbmtr. Utgifterna för tvättavdelningen hava uppgått till 14 783,05 kr, fördelade på följande utgiftsposter: tvål, soda, såpa och stärkelse 5 843,43, vatten 915 kr; personalens löner 3 712,77 kr, personalens kost 4 311,85 kr. Medelkostnaden pr. kg tvättade kläder utgör 9,69 öre.

På sjukhuset finnes plats för 640 sjuka. Medelbeläggningssiffran för året utgör 577,5.

Den 3 April 1911 framlade direktören förslag till vissa förändringar i sjukhusets spisordning. Styrelsen beslöt härvid, att på försök under någon tid tillämpa den föreslagna ändrade spisordningen. Under den tid av över åtta månader som denna spisordning tillämpats, har en allmän belåtenhet över densamma. Redan vid årets början vidtogs den förändringen beträffande brödleveransen till sjukhuset, att runda grova rågkakor om 220 gr vikt utbyttes mot större ankarstocksliknande bröd om 1 000 gr vikt samt en del av franska bröden om 50 gr. vikt mot långa bröd om 500 gr vikt. Fördelen av denna åtgärd ligger huvudsakligen däruti, att vid utspisningen endast den del av brödet, som anses åtgå för måltiden, uppskäres, under det att återstoden utan olägenhet kan besparas till nästa måltid, eventuellt påföljande dag. Dessutom är priset på dessa större bröd lägre pr. kg. än på mindre bröd av samma sort.

Portionspriset pr. dag för patienter, funktionärer och personal är följande: 1:sta klass patienter 104,5 öre, patienter i allmän klass 53,2 öre, tjänstemän 136 öre, föreståndarinnor och översköterskor 114,5 öre, kvinlig betjäning 92,5 öre och manlig betjäning 97,5 öre.

Under året hava följande persedlar tillverkats på sjukhusets verkstäder för anstaltens räkning: 12 1/2 par skor, 1 par kängor, 1 par lädertofflor, 34 par klädesbyxor, 94 par linnebyxor, 17 st. kavajer av kläde, 118 st. kavajer av linne, 21 st. västar av kläde, 85 st. västar av linne, 22 st. rondrockar, 9 st. blusar, 19 par nattvaktstofflor, 5 st. kostymer för målare, 5 st. kostymer för eldare, 3 st. arbetsförkläden, 44 st. madrasser, 400 st. lakan, 532 st. örngott, 500 par kalsonger, 150 st. skjortor, 77 st. ylletröjor, 404 st. förkläden, 509 st. klädningar, 3 st. kjortlar, 16 st. vinterkappor, 219 st. lintyg, 36 st. sköterskemössor, 1 329 par strumpor, 59 par vantar, 67 st. städrockar, 324 st. näsdukar, 317 st. borddukar, 177 st. gardiner, 1 195 st. handdukar, 5 st. sängmattor, 8 st. gångmattor, 46 st. sängöverkast och 67 st. hängmattor.

Beträffande antalet persedlar, persedlarnas beskaffenhet och ändamålsenlighet m.m. är ingenting särskilt att erinra.

Översköterskornas antal ökades vid årets början från 20 till 22, så att numera på varje sjukavdelning finnes en skolad översköterska. Däremot har genom vissa förändringar med avseende på personalens fördelning på de olika avdelningarna samt nattvakternas tillsyningsområde en icke obetydlig minskning av den lägre sjukvårdspersonalens antal kunnat åstadkommas.
Antalet sjukvårdspersonal utgjorde i medeltal 1,42. Maximum var 1 minimum 1.

Sjukvårdspersonalen bestod vid årets slut av 22 översköterskor, en översköterskeelev, 73 sköterskor, åtta sköterskeelever, 24 skötare, sex skötareelever.

För att utöva tillsyn över de utanför sjukavdelningarna arbetande patienterna med tillhörande personal och biträda uppsyningsmannen i hans arbete har styrelsen antagit en ”förste skötare” med samma uppgifter och löneförmåner, som å statshospitalen tillkommer biträdande uppsyningsmän.

För personal på stat har under året tillämpats en av Stadsfullmäktige fastställd ny lönestat, och utgår nu nedanstående avlöningsförmåner till respektive befattningshavare

Den på stat uppförda personalen åtnjuter vid uppnådd pensionsålder 60% av löneförmånerna i pension.

Under året ha utförts 81 556 patientdagsverken. Fördelas dessa dagsverken på årets 300 söckendagar, framgår, att i medeltal 272 patienter haft daglig sysselsättning med arbete. Av de utförda dagsverkena komma cirka 40% på manliga och cirka 60% på kvinnliga patienter. Med hänsyn till de utförda arbetenas art kunna dagsverkena fördelas i följande grupper: Nytillverkning av inventarier 28 304 dagsverken, reparation av inventarier 2 699 dagsverken, diverse arbeten i maskinavdelningen 2 642 dagsverken, skrivgöromål 638 dagsverken, renhållningsarbeten inomhus 37 465 dagsverken, biträde vid mathållningen 3 576 dagsverken, trädgårdsarbeten 6 232 dagsverken.

Förutom de i tidigare upptagna nytillverkade säng- och gångklädespersedlarna ha i verkstäderna utförts diverse märknings- och broderingsarbeten, stickning av dammtrasor samt alla reparationsarbeten å sjukhusets säng- och gångklädesutredning, möbler m.m.

I borstbinderivärkstaden har tillverkats nedanstående antal borstar och kvastar m.m.: 54 st. badborstar, 97 st. diskborstar, 52 st. handdammborstar av tagel, 87 st. golvdammborstar av tagel, 122 st. golvdammborstar av cocosfiber, 62 st. hårborstar, 498 st. levangerborstar av fiber, 365 st. levangerborstar av rot, 360 st. nagelborstar, 506 st. panelborstar, 72 st. påstrykareborstar 416 st. skurborstar, 37 st. skoborstar, 164 st. tvättborstar, 133 st. diskviskor och 158 st. piasavakvastar.

I sjukhusets maskinverkstad har under året utförts dels nytillverkning av inventarier dels reparationer av inventarier och fastigheter till ett värde av omkring 5 000 kr, beräknat enligt gällande priser.

I flitpengar har under året utbetalats 3 376,95 kr.

Av mekaniska tvångsmedel har under året förekommit endast isolering samt i något enstaka fall skyddshandskar. Indikationerna för isolering ha i flertalet fall varit högre grad av opålitlighet och våldsamhet. I rent terapeutiskt syfte har isolering använts i förening med sängläge i några fall vid hypomana tillstånd. Den sedativa effekten har i dessa fall visat sig synnerligen god, vilket ju icke är att förvåna, då man genom isoleringen så gott som fullständigt kan skydda patienterna för de irritament, samvaron med övriga sjuka medför, och som i så hög grad underhålla och stegra den sjukliga exaltationen och retligheten hos patienter av denna art.

Enligt mitt förmenande disponerar sinnessjukläkaren för närvarande icke över något bättre och mer oskadligt terapeutiskt medel mot symtomen vid dylika sjukdomstillstånd än en strängt genomförd isolering i förening med sängläge. Att isoleringen varken bör eller behöver utesluta noggrann övervakning är självklart.

Slutligen har isolering likaledes med stor framgång använts såsom uppfostrande och diciplinärt medel vid vissa degenerativa sjukdomstillstånd av hysterisk natur. Hos dylika individer med deras ofta trakasserande, intriganta och brutala läggning utgör ensamheten och stillaliggandet ett synnerligen kännbart obehag, vilket med fördel kan användas till att i gynnsam riktning påverka deras uppförande. Dessutom undviker man genom denna behandlingsform de våldsamma och störande uppträden, som ofta nog kunna uppstå, då man med andra åtgärder (långbad, kemiska tvångsmedel) söker bekämpa deras oro och deras egenskap av hetsare och trätoväckare bland de övriga sjuka.

Det ligger i sakens natur, att isolering i terapeutiskt och disciplinärt liksom i varje annat syfte bör användas med största urskiljning. Dock synes det mig klokt och riktigt, att man icke på grund av den misskredit, i vilken isoleringen råkat till följd av det schablonmässiga och även i övrigt olämpliga sätt, på vilket det fordom användes, avstår från att med iakttagande av vederbörlig försiktighet i lämpliga fall draga nytta av detta värdefulla behandlingsmedel.

Å de under året intagna fall, som misstänkts eller visat sig vara av syfilitisk eller metasyfilitisk natur, har serologisk undersökning med avseende å komplementbindningsreaktion så gott som undantagslöst företagits. Då reaktionen visar sig vara positiv, har i ett stort antal fall salvarsanbehandling företagits med eller utan kombination av vanlig kvicksilverbehandling. Salvarsanlösningen har alltid injicerats intravenöst.

Dosen har i flertalet fall utgjort 30 ctgr, i något fall 40 ctgr. Några skadliga biverkningar ha icke förekommit. Endast i ett fall åtföljdes injektionen av en temperaturstegring till något över 38 grader, vilken emellertid redan följande dag försvann. Endast i ett fall har en påtaglig terapeutisk effekt iakttagits. När patienten inkom till sjukhuset, hade han en höggradig afasi vilken börjat på ett apoplektiformt sätt, dock utan medvetslöshet. Wassermanns reaktion var positiv såväl i serum som spinalvätska.

Efter två Salvarsan-injektioner à 30 ctgr. i juni och juli inträdde småningom en så höggradig förbättring, att patienten i början av hösten kunde utskrivas. Den motoriska afasin var då så förbättrad, att den knappast utan direkt undersökning kunde konstateras, däremot kvarstod agrafin. Sedermera gick även detta symtom tillbaka, så att patienten kunde återtaga sitt arbete såsom försäkringsinspektör. Wassermanns reaktion har emellertid förblivit positiv såväl i serum som i cerebrospinalvätskan. Anmärkas bör dock, att fallet i terapevtiskt avseende ej kan betraktas såsom rent, äftersom jämte salvarsanbehandlingen givits även kvicksilverinjektioner.

Rättsmedicinsk undersökning har verkställts i ett fall, där en typisk och hastigt förlöpande dementia paralytica utvecklat sig i omedelbar anslutning till ett olycksfall i arbete. Intet fall av självmord har under året förekommit å sjukhuset.

Sjukhuset vid Långbro, Älvsjö, d. 15/3 1912.”

sinnes_skugga

Årsberättelser från Kungliga Medicinalstyrelsen beskrev i detalj tillståndet för sinnessjukvården i Sverige under året som gått. Statistik visar bland annat hur många som varit intagna på respektive sjukhus och hur behandlingen fortlöpt. Man redovisar även kostnader för patienter, personal och tillbyggnader samt framtida nybyggnation. Medicinalstyrelsen uppgick 1968 i Socialstyrelsen.