Långbro sjukhus. Dammen med Stora Mans i bakgrunden — ca 1920.

Dammen

Sjukhusområdets damm var en central punkt, med möjlighet till avkoppling och kontemplation, för både patienter och personal.

Samtidigt som man bygger sjukhuset så anlägger man en 150 meter lång damm genom att dämma upp det s.k. Långbro-diket, ett vattenflöde från det högt belägna skogsområde som i dag är Fruängen. Diket, som idag är nedgrävt i kulvertar, gick genom hela sjukhusområdet och mynnade ut vid nuvarande Johan Skytteskolan.

Mitt i dammen anlägger man en ö, där man bygger ett litet hus för dammens två vingklippta svanar. Under en period har man även placerat två broar ut till ön, och på 50-talet installerar man en fontän för syresättning av vattnet och till trevnad. Kalla vintrar brukar områdets barn och patienter åka skridskor och spela hockey på den skottade dammen.

Tyvärr kunde vattnet även medföra tragedier som vi kan läsa i “Överinspektörens årsberättelse”:

”Alfred Karls­son, inta­gen den 6 juli 1910, lidan­de af en akut alko­hol­hal­lu­ci­nos; hade visat sig ängs­lig och oro­lig, var­för det bli­vit till­sagdt att han … ej finge läm­nas ur sik­te; den 2 okto­ber sked­de emel­ler­tid olycks­hän­del­sen, hvar­vid det till­gick så att pati­en­ten, som begärt att få gå på klo­set­ten och där läm­nats ensam af skö­ters­kan. Vid åter­pas­se­ran­det genom dagrumskor­ri­do­ren hop­pa­de ut genom ett här öppet ven­ti­la­tions­föns­ter (som då ännu ej fått säker­hetsked­ja) samt dränk­te sig i den utan­för befint­li­ga dam­men.”

Lång­bro sjuk­hus. Vår­da­re vid dam­men med svan­hus i bak­grun­den. Ca 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men vin­ter­tid. Ca 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men ca 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Admi­nist­ra­tions­bygg­nad (tv) och Sto­ra Mans. Dam­men är under bygg­nad i för­grun­den. 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men med svan­hus. ca 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men med rodd­båt. Ca 1920.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men under 1980-talet. Foto: Stads­mu­se­et.
Lång­bro sjuk­hus. Dam­men med bro i bak­grun­den. Vykort ca 1910.
Lång­bro sjuk­hus. Bron med per­so­nal. Ca 1910.