Överläkare Olof Kinberg på sitt mottagningsrum. Foto: Ernest Florman 1923. SLL. Landstingsarkivet.

Läkare på Långbro

Sveriges första heltidsanställde läkare med ansvar för vård av sinnessjuka var Georg Engström, verksam på Vadstena hospital 1826–1850. Den första professuren i psykiatri inrättades på Karolinska institutet 1861. När Långbro sjukhus togs i bruk 1910, hade man en överläkare, en biträdande överläkare, underläkare samt biträdande läkare. Total sex heltidsanställda läkare med ansvar för över 600 patienter.

Långbro sjukhus första överläkare var den färgstarke Olof Kinberg. Som överläkare var han ytterst ansvarig för patienterna, driften av sjukhuset, personal och ekonomi. Under åren har sjukhuset haft en mängd mer eller mindre namnkunniga läkare som på olika sätt har påverkat den psykiatriska vården, inte bara på det egna sjukhuset utan även på hela det psykiatriska området.

Olof Kin­berg, över­läka­re på Lång­bro sjuk­hus. Foto: Ernest Flor­man 1923. Lands­tingsar­ki­vet, SLL.
Lång­bro sjuk­hus. Läka­re ca 1930.
Lång­bro sjuk­hus. Läka­re på mot­tag­ning­en. Olof Kin­berg (2 f h) 1910-tal
Lång­bro sjuk­hus. Olof Kin­berg (mit­ten), Julia Kin­berg (tv) med per­so­nal.

LÄKAREURVAL

1908–1927

Olof Kin­berg, f. 1873. Pro­fes­sor och docent i psy­ki­a­tri.

1906 över­läka­re på söd­ra pro­vi­so­ris­ka sin­nes­sjuk­hu­set (Bysätt­nings­häk­tet — Horns­ga­tan 82). Från 1908 över­läka­re och direk­tör, Lång­bro sjuk­hus. Pro­fes­sor 1920.

Han var gift med läka­ren Julia Kin­berg, f. Rosen­baum 1898–1915. Julia var under peri­o­den 1910–1915 under­läka­re och biträ­dan­de läka­re på Lång­bro sjuk­hus.

Gustaf Åhman, f. 1880. med lic.

bitr. läka­re samt 1911–1924 bitr. över­läka­re på Lång­bro sjuk­hus.

 

1924–1947

Tor­sten Hubert, f. 1882. Psy­ki­a­ter

Över­läka­re vid Lång­bro sjuk­hus, där han stan­na­de till pen­sio­ne­ring­en.

1928–1932

Fritz Wie­sel, f. 1886. Psy­ki­a­ter.

Över­läka­re vid Lång­bro sjuk­hus 1928–32. Över­läka­re Bec­kom­ber­ga samt Håga sjuk­hus. Läka­re på Venngarn och Svart­sjö

1932–1949

Sven Sten­berg, f. 1895. Docent i psy­ki­a­tri

Över­läka­re och sjuk­hus­di­rek­tör vid Lång­bro sjuk­hus från 1932.

1949–1962

Gun­nar Lun­dquist, f. 1907. Biträ­dan­de pro­fes­sor och docent i psy­ki­a­tri

Över­läka­re vid Lång­bro sjuk­hus 1949–62. Biträ­dan­de pro­fes­sor i kli­nisk alko­hol­forsk­ning och över­läka­re vid kli­ni­ken för alko­hol­sjuk­do­mar på Karo­lins­ka sjuk­hu­set.

1959–1975

Curt Åmark, f. 1910. Docent i psy­ki­a­tri.

Över­läka­re på Lång­bro sjuk­hus 1959–75. Han var även läka­re på Venngarn, Stock­holms stads famil­je­råd­giv­nings­by­rå samt på Pen­sions­sty­rel­sen. Åmark var även före­stån­da­re för Sankt Lukasstif­tel­sen.

Lönestatistik 1900-talets början

Lönemässigt var det en stor skillnad på vad en överläkare tjänade — jämfört med i stort sett alla andra yrken på sjukhuset:

Direktör och överläkare 8 500 kr/mån
Bitr. överläkaren 5 600 kr/mån
Biträdande läkare 3 540 kr/mån
Underläkare 2 800/mån
Syssloman 3 360 kr/mån
Predikantarvode 800 kr/mån
Vårdare 350 kr/mån
Dessutom erhöll överläkare, bitr. överläkare och syssloman bostad med ved.

Överläkare Långbro.

Urval i bokstavsordning.

Gun­nar Adell, f. 1905.
Lång­bro 1932–1935

Bo Alm­berg, f. 1904.
Kon­sult­lä­ka­re i intern­me­di­cin vid Lång­bro 1944–1945

Ture Arvids­son, f. 1922.
Lång­bro 1954–1960

Gabri­el­la Axdorph, f. 1925.
Lång­bro 1956–1957

Patrik Sehlstedt, f. 1902.
Lång­bro 1932–1937, 1941–1962

Gus­tav Bean­der, f. 1913.
Lång­bro 1959–1961

Bri­ta Bengts­son, f. 1923.
Lång­bro 1950

Bengt Berg­gren, f. 1921.
Lång­bro 1966–1972

Håkan Berg­gren, f. 1905.
Lång­bro 1938, 1945

Curt I:Son Berglund, f. 1919.
Lång­bro 1946–1947

Gun­nar Berg­man, f. 1897.
Lång­bro 1927

Tor­sten Bing­ley, f. 1910.
Lång­bro 1942

Johan Cull­berg, f. 1934.
Lång­bro 1978–1984

Johan Ehrens­värd, f. 1902.
Lång­bro 1930

Bör­je Ejrup, f. 1910.
Lång­bro 1957–1962

Gustaf Elan­der, f. 1882.
Lång­bro 1911–1912

Hjal­mar Ene­ström, f. 1880.
Lång­bro 1912–1923

Lisa Forsmark–Nordenstam, f. 1922.
Lång­bro 1949–1962

Curth Fran­ke, f. 1887.
Lång­bro 1918–1919, 1923–1928

Erik Gold­kuhl, f. 1901. docent
Lång­bro 1946–1962

Gustaf Grön­ber­ger, f. 1882.
Kon­sult­lä­ka­re i kirur­gi vid Lång­bro 1923–1928.

Allan Grön­wald, f. 1906
Lång­bro 1934–1945

Nils Haak, f. 1906.
Lång­bro 1946

Stig Ham­mar­gren, f. 1910.
Lång­bro 1948–1969

Bri­ta Han­son, f. 1917.
Lång­bro 1954–1956

Fol­ke Hans­son, f. 1903.
Lång­bro 1948–1962

Har­ry Hart­ford, f. 1908.
Lång­bro 1947

Brit­ta Heget­horn, f. 1932.
Lång­bro 1981–1984

Vik­tor Hell­berg, f. 1893.
Lång­bro 1926–1932

Ivar Hell­dorff f. 1918.
Lång­bro 1961–1962

Göran Her­litz, f. 1933.
Lång­bro 1976–1984

Elof Holm, f. 1900.
Lång­bro 1932–1935

Olof Höök, f. 1918.
Lång­bro 1945

Sten Lager­gren, f. 1900. Med. dr.
Lång­bro 1931

Hans-Gun­nar Leche, f. 1921.
Lång­bro 1953, 1967

Åke Jacob­son, f. 1924.
Lång­bro 1959–1962

Rut Johans­son, f. 1914.
Lång­bro 1966–1980

Hans Karls­son, f. 1933.
Lång­bro 1972–1984

Georg Kin­berg, f. 1875.
Bror till Olof Kin­berg.
Lång­bro 1913–1916

Mar­git Krantz-Tak­man, f. 1917.
Lång­bro 1951–1977

Stig-Arne Lar­s­son, f. 1917.
Lång­bro 1947–1953

Gös­ta Lean­der, f. 1905.
Lång­bro 1957–1962

Bir­git Lin­der, f. 1912.
Lång­bro 1945

Ulf Lin­de­wall, f. 1924 .
Lång­bro 1977–1984

Jan Ljung­qvist, f. 1936 .
Lång­bro 1980–1984

Ber­til Mars, f. 1918.
Lång­bro 1950

Harald Rabe, f. 1897.
Lång­bro 1925, 1928–1932

Åke Sten­stedt, f. 1901. docent
Lång­bro 1959

Harald Rabe, f. 1897. Med. dr.
Lång­bro 1925–1928

Nils Sjö­ström, f. 1888.
Lång­bro 1920–1923.

Moses Salz­man, f. 1906.
Lång­bro 1937

Einar Thor­finn, f. 1903.
Lång­bro 1929–1930

Einar Tor­bring, f. 1896.
Lång­bro 1928–1932

Jan­nis Tzort­sa­kis, f. 1934.
Lång­bro 1982–1984

Lars Uller­stam, f. 1935.
Lång­bro 1971–1972

Curt Wed­holm, f. 1919.
Lång­bro 1949–1950

Arne Wik­man, f. 1914.
Lång­bro 1940–1943

Leslie Wil­li­am-Ols­son, f. 1899.
Lång­bro 1929, 1932 samt 1933

Här­je Åsan­der f. 1924.
Lång­bro 1954–1955, 1959–1962

Edgar Öjing, f. 1902.
Lång­bro 1940–1945