Konradsbergs sinnessjukhus — Stockholms Hospital.

Vårdinrättningar för sinnessjuka.

Stockholms första vårdinrättning för sinnessjuka inrättas i slutet av 1200-talet på Helgeandsholmen, där i dag Riksdagshuset ligger. Under många perioder har staden haft stora problem med överbeläggningar och otjänliga vårdbyggnader. Här nedan redovisas en sammanfattning på några historiska vårdinrättningar i Stockholm.

Konradsbergs sinnessjukhus — Stockholms Hospital.

Vårdinrättningar för sinnessjuka.

Stockholms första vårdinrättning för sinnessjuka inrättas i slutet av 1200-talet på Helgeandsholmen, där i dag Riksdagshuset ligger. Under många perioder har staden haft stora problem med överbeläggningar och otjänliga vårdbyggnader. Här nedan redovisas en sammanfattning på några historiska vårdinrättningar i Stockholm.

Dan­vi­kens hos­pi­tal
Kon­rads­bergs Hos­pi­tal
Kata­ri­na sjuk­hus
Bysätt­nings­häk­tet, Bysis. Horns­ga­tan 82. Stock­holms Stads­mu­se­um.
Pro­vi­so­ris­ka sin­nes­sjuk­hu­set. Söder­man­na­ga­tan 13. Foto:
Bec­kom­ber­ga sjuk­hus­om­rå­de

Vårdinrättning i Stockholm under 600 år

Helgeandshuset

1300–1600

Hel­geands­hu­set i Stock­holm låg på den plats där Riks­dags­hu­set nu lig­ger. Där­ef­ter flyt­ta­de verk­sam­he­ten in i Grå­bröd­ra­klost­ret på Grå­mun­ke­hol­men. Dit hade även Sankt Görans hos­pi­tal flyt­tats, och till­sam­mans kal­la­des nu båda insti­tu­tio­ner­na Hos­pi­ta­let.

Danvikens hospital

1550–1861

Belä­get vid Dan­vi­ken i nuva­ran­de Nac­ka kom­mun. Fram till 1788 skilj­des inte sin­nes­sju­ka från övri­ga intag­na på hos­pi­ta­let.

Danvikens dårhus

1788–1861

1788 utö­ka­des verk­sam­he­ten på Dan­vi­kens hos­pi­tal för att kun­na flyt­ta över vår­den av sin­nes­sju­ka och vene­riskt smit­ta­de till en egen bygg­nad. 1820 hade sjuk­hu­set 86 intag­na för­de­la­de på 41 rum.

 

Konradsbergs hospital

1861–1995

Ett av Sve­ri­ges förs­ta men­tal­sjuk­hus belä­get i Marie­berg i Stock­holm. Bygg­na­den upp­för­des i en slotts­lik­nan­de stil och fick snabbt smek­nam­net Dårar­nas slott. Det ursprung­li­ga nam­net var Stock­holms hos­pi­tal för sin­nes­sju­ka eller Kon­rads­bergs hos­pi­tal, från 1932 Psy­ki­a­tris­ka sjuk­hu­set och från 1 juli 1967 Rålamb­s­hovs sjuk­hus.

Katarina sjukhus

1902–1935

Från bör­jan ett epi­de­mi­sjuk­hus som lig­ger på Bjur­holms­ga­tan 1–11 på Söder­malm i Stock­holm.

Södra provisoriska sinnessjukhuset

1898–1935

Från bör­jan inrym­de bygg­na­den fäng­el­se för per­so­ner som inte kun­de beta­la sina skul­der — ett s.k. bysätt­nings­häk­te. I folk­mun Bysis. Fas­tig­he­ten lig­ger på Horns­ga­tan 82 (74) i Stock­holm. Från 1898 och fram till 1935 vår­da­des här sin­nes­sju­ka. Här fanns även en anstalt för des­in­fi­ce­ring av smit­ta och ohy­ra på klä­der, säng­klä­der m.m.

Provisoriska sinnessjukhuset

1905–1909 samt 1917–1932

Sjuk­hu­set inrät­ta­des vid fd. Åsö sjuk­hus, Söder­man­na­ga­tan 13 på Söder­malm 1905–1909. 1917–1918 öpp­na­des det pro­vi­so­ris­ka sjuk­hu­set åter då plat­ser­na vid Lång­bro inte räck­te till. Ännu en peri­od, 1920–1932, använ­des sin­nes­sjuk­hu­set, då med 50 plat­ser för kvin­nor.

Långbro sjukhus

1909–1998

Sjuk­hu­set togs i bruk i slu­tet på 1909. 1912 var anta­let vård­plat­ser 640 st. Under 20-talet fär­dig­ställ­des nya pavil­jong­er vari­ge­nom plat­san­ta­let utö­ka­des till ca 800. Flest pati­en­ter hade sjuk­hu­set på 1970-talet, ca 1350.

Provisoriska sinnessjukhuset

1905–1932

Belä­get på Bon­de­ga­tan 34 och var till som avlast­ning från det över­be­lag­da Lång­bro sjuk­hus under tids­pe­ri­o­den.

Norrtullsgatan 14

1923–1932

Som pro­vi­so­risk vår­den­het för pati­en­ter från det över­be­lag­da Lång­bro sjuk­hus.

S:t Görans sjukhus — filial

1923–1933

Som pro­vi­so­risk vår­den­het för pati­en­ter från det över­be­lag­da Lång­bro sjuk­hus.

S:t Eriks sjukhus — mentalkliniken

1926–1970

En avdel­ning för sin­nes­sju­ka vid S:t Eriks sjuk­hus, sena­re benämnd Mentalkli­ni­ken.

Beckomberga sjukhus

1932–1995

Pla­ce­rat i väst­ra Stock­holm och öpp­na­de för pati­en­ter i okto­ber 1932. Hela sjuk­hu­set bestod av ett tju­go­tal bygg­na­der och var på 1950-talet ett av Euro­pas störs­ta men­tal­sjuk­hus. Som mest vår­da­des över 2000 pati­en­ter på Bec­kom­ber­ga.

S:t Görans sjuk­hus. Foto: Stock­holms Stads­mu­se­um.
S:t Eriks sjuk­hus — Men­talkli­ni­ken