Hermann Göring på Långbro sjukhus

Herman Göring

”Hermann Görings vistelse i Sverige gick inte i den heroiska stilen. Han anlände till Sverige i början av av 1920-talet, när demokraterna tagit makten i Tyskland. Han försökte sig på olika anställningar, till sist som pilot hos Svenska Lufttrafik AB. Där blev han chefpilot och var på det hela taget ganska omtyckt. Han uppträdde mycket sprättigt, var en smärt och stilig karl, säger de som kände honom då, gick alltid klädd i uniform och tillät inte att man titulerade honom något annat än ”Hauptmann Göring”. Han företog passagerarflygningar till Reval, Riga och Helsingfors, och under en extratur till Rockelsta lär det ha varit som han första gången träffade sin blivande fru Carin Kantzow, vilken då var gift med en officer. Han gifte sig med henne i februari 1922. Sedan avreste Göring och hans fru till Tyskland, medan en son till Carin i hennes tidigare äktenskap vistades i internatskolan i Sigtuna.”

Carin med syster Lily

Foto: Carin (till vänster) och hennes syster Lily.

Det var frågan om vem som skulle ha hand om sonens uppfostran som drog Görings sinnessjukdom i dagen. Efter giftermålet försökte Göring få överta förmyndarskapet över sonen, vilket den förre mannens och Carins släkt satte sig emot. En rättegång kom till stånd mellan parterna. Den öppnades 1926 vid Stockholms rådhusrätt. under Carl Lindhagens ordförandeskap. En farbroder till Görings fosterson förde talan för gossens insjuknade fader och visade genom intyg att både Hermann Goring och hans fru var olämpliga att handha gossens uppfostran. Under rättegången kom det fram att Hermann Göring, som 1924 återvänt till Sverge, i olika omgångar vistats på sinnessjukhus, först på ett privat sjukhus, sedan på Långbro sjukhus. Överläkaren där, professor Olof Kinberg hade utfärdat ett intyg. I intyget stod bl.a.

”Kapten Hermann von[sic!] Göring, som står i begrepp att börja en avvänjningskur från enkodal bruk, bör inom 6-8 veckor vara fullständigt återställd. Även då han står under enkodalverkan företer han ingen förändring av sin beskaffenhet, varigenom han skulle kunna utöva ett ogynnsamt psykologiskt inflytande på en gosse som vistas i hans hem.”

Ett vittnesmål av en husföreståndarinna hos sonens riktige fader omtalade, att en svart lista påträffats hos gossen, som då var 11 år, och att den med hakkors prydda listan upptog namn på personer, vilka vid en nazistseger i Sverge skulle avrättas. Där förekom bl. a. hela svenska kungahuset – med undantag av drottningen – samt professor Böök. Enligt vittnesmålet hade ynglingen läst antisemitiska skrifter hos Göring.

Aspuddens sjukhem

Foto: Aspuddens sjukhem, revs ca 1960.
Björn Fontander skriver i sin bok ”Göring och Sverige”: ‘Görings morfinberoende blev akut under sommaren 1925. Göring skrevs den 6 augusti in på Aspuddens sjukhem. Ett brev från sjuksköterskan Anna Törnquist på sjukhemmet till överläkaren Hjalmar Eneström, daterat den 2 september 1925, klarlägger situationen exakt: ”Härmed vill jag lämna några upplysningar om Kapten von [sic!] Görings uppträdande under de två sista dagarna av hans vistelse på Aspuddens sjukhem. Tiden därförut förlöpte lugnt, ehuru han var ytterst lättirriterad och pockade på sin medicinranson. Söndagen den 30 augusti blev Kapten Görings krav på större Eukodal-dos mycket starkt, han fordrade absolut få den kvantitet, som han själv bestämde. Vid 17-tiden på e m uppbröt han medicinskåpet och tog själv två sprutor 2 % Eukodallösning. (Eukodal var ett morfinliknande preparat som var lättare att ‘smälta’ för kroppen. Dess verkan kvarstod längre än morfin. (Förf.: s anm.) Sex sköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt. Kapten Görings hustru, som var närvarande, anhöll på det bestämdaste, att han skulle få vad han begärde. Hon fruktade, att Kaptenen i sitt raseri t o m skulle kunna döda någon. Efter tillåtelse av överläkare Eneström fick han dels 0,10 Luminal x 4 dels 0,75 (enheten oläslig) x 2 morfin. Måndagen den 31 augusti… Efter upprepade injektioner förblev patienten i bädden, ständigt begärande mera. Då polis och brandmän vid 6-tiden infann sig vägrar han medfölja. Efter långt parlamenterande måste patienten tagas med våld. Visserligen försökte han göra motstånd, men fann det snart lönlöst. Med utmärkt högaktning Anna Törnquist.’ Vidare berättas det: ”Den 1 september hade Göring intagits på Katarina sinnessjukhus på Södermalm. Dit hade han under poliseskort transporterats från det privata Aspuddens sjukhem, där han tidigare vistats. I ett brev från en läkare på Aspudden står det att Göring under vistelsen har brutit sig in i ett medicinskåp och själv tagit två sprutor med eukodallösning.

”6 sjuksköterskor kunde intet förmå, och han uppträdde mycket hotfullt”.

  Katarina sjukhus i Stockholm
Foto: Katarina sjukhus ca 1900
Orsaken till förflyttningen var att man inte längre vågade hysa Göring på sjukhemmet, vars personal övervägande bestod av sjuksköterskor. Han hade satt skräck i sköterskorna med en stilettkäpp. Från Katarina flyttades Göring dagen efter, den 2/9 1925, till Långbro sjukhus och blir kvar där i cirka en månad. Han skriver själv på en anhållan om att bli intagen och förbinder sig därmed att ”i allo rätta mig efter gällande ordningsföreskrifter samt att under sjukhusvistelsen underkasta mig de inskränkningar i min handlingsfrihet som i mitt eget eller anstaltens intresse kan komma att påkallas”.

Sjukhustransport

Göring placerades på avdelning 7 – Stora Mans, där bättre bemedlade patienter vårdades. I en artikel i tidningen Söderposten från 1978 beskriver överläkaren Krantz hur avdelningen såg ut: ” …Påminde om en gammaldags herrklubb med skinnfåtöljer, tjocka mattor och en doft av cigarr.” I ett journalutdrag skriver man bl.a. följande om Hermann Görings vistelse på Långbro:

”…överdriver abstinenssymtomen, hysterisk läggning, egocentrisk, självöverskattande, judehatare, vigt sitt liv åt kamp mot judarna, varit Hitlers närmaste man; hallucinatoriskt raptus (såg Abraham och Paulus ‘den farligaste jude som existerat’; Abraham vinkade med en revers och lovade 3 kameler, om kampen mot judarna uppgavs;anföll synvillorna, skrek; Abraham vred om en glödgad spik i hans rygg; en judisk läkare ville skära ut hans hjärta); suicidförsök (hängning och strypning); hotfull, smugglat till sig en järnvikt som vapen; syner, röster, självförakt”

Hermann Göring kom att vistas på Långbro sjukhus i ytterligare två omgångar 1926 och 1927, på egen begäran, innan han 1927 återvände till Tyskland. Ovanstående uppgifter har hämtats ur de delar av Görings journaler som förvaras på Landstingsarkivet. I Bosse Schöns bok beskriver en fd. vårdare på Katarina sjukhus, Ruben Zetterlund, att han med risk för att förlora jobbet kopierar Görings patientkort och lämnar det till ett antifascistiskt tidning, som 1933 låter publicera det på 13 språk över hela världen.
Källa: Söderman, Cecilia. Nyhetsbrev från Landstingsarkivet Nr 3 September 2005
Källa: Hitler knarkande hantlangare, Bosse Schöns förlag
Källa: Göring och Sverige, Björn Fontander