Loading...
Hieronymus Bosch, Cure of Folly, ca. 1490, Museo Nacional del Prado, Madrid.
Hem/Mentalsjukvård/Från hospital till psykiatrireform

Sinnessjukdom – ett straff från Gud.

Under medeltiden samlas sjuka på Helgeandshusen som drivs i kyrkans regi. Man ser sinnessjukdom som ett Guds straff som ska botas med metoder som får tortyr att blekna i jämförelse.

Under reformationen på 1500-talet drar den svenska kungen in kyrkans alla tillgångar och staten tar över ansvaret för anstaltsvården. Hundra år senare får varje län ett eget s.k. hospital, en typ av förvaring under övervakning av anstaltsdrängar och sysslomän. Det stora flertalet av de personer som i dag skulle diagnostiseras med en psykisk sjukdom eller med någon typ av funktionsstörningar, ”förvarades” i hemmen eller i något avskilt uthus.

Staten tar kontroll över hospitalen

Under mitten av 1700-talet instiftar staten en styrelse för hospitalen: Deputation öfver samtlige hospitalen och barnhusen i riket, som 1766 omvandlas till en av Kunglig Majestät utsedd Överdirektion.

1787 instiftas Serafimerordensgillet med huvudansvar för hospitalen och för de nyinrättade lasaretten. Man gör skillnad på lasaretten, där patienter som anses botbara vårdas och hospital där de obotligt sjuka tillbringar sina liv. Nya stadgar formulerar hospitalens verksamhet: …förnämligaste dårar och andra svagsinta, därnäst andra med obotliga och ohyggliga sjukdomar behäftade personer… (Ordet dåre användas redan på 1600-talet och lever kvar ända till mitten av 1850-talet då det ersätts med sinnessjuk.)

Sjukdomsinsikt ska bota

Under 1800-talet förändras synen på orsaken till sinnessjukdomar, man pekar nu på både yttre faktorer; väderleken, månfaser, livskriser och på inre påverkan av t.ex. fysiska sjukdomar, som utlösande faktor för sjukdom. Man fokuserar på utbildning av patienterna, den sjuke ska få sjukdomsinsikt och hitta tillbaka till sitt friska jag.

Några år in på 1800-talet centraliseras sinnessjukvården och en del hospital stängs, andra byggs ut. Vården består fortfarande till stor del av förvaring men kompletteras med hårresande behandlingsmetoder. Ett exempel är en svängmaskin, konstruerad av engelsmannen Mason Cox, där patienten sätts fast i anordningen och snurras så att blodet rinner ur alla kroppsöppningar. När personen till sist svimmar avbryts behandlingen, för önskad effekt upprepas det hela så många gånger som anses nödvändigt. Maskinen fanns på två anstalter i Sverige och läkarna var försiktigt hoppfulla, resultaten uteblev och maskinerna stuvas undan till förmån för andra metoder. Eric Gadelius, en entusiastisk läkare hinner beskriva svängmaskinsbehandlingen innan den tas ur bruk:

…denna machin har ett välgörande inflytande på sinnet genom den räddhåga den orsakar, och man behöfver blott hota med dess bruk, när den några gånger varit försökt, för att bringa den Galne till eftertanke och lydnad. Om fruktan bör starkare väckas, kan omvridningen ske i mörker under buller, vid starka lukter osv, men då blir det ett heroiskt medel, som fordrar mycken försiktighet. Hjälper inte detta är det ingenting som hjälper…

Arbete som terapi

I början av 1900-talet har nya framgångsrika behandlingar inom kroppssjukvården även påverkat sinnessjukvården. Patienterna ska nu botas och ordineras i första skedet sängläge, varefter sysselsättning ordnas i någon form. Arbetet ska vara tröttande och ses som ren terapi, man sätter patienterna att göra hantverkssysslor, trädgårdsarbete och lantbruk. Under den här perioden är många sinnessjukhus helt självförsörjande, stora delar av sjukhusområdena är uppodlade och brukas för hushållning. Inomhus har man tryckeri, skrädderi, skomakeri, borstbinderi, tvätteri osv.

Patienter som är för stökiga för arbete får vård på låsta stormavdelningar. Man ger även behandling med varma långbad, ofta i timtal, vid enstaka tillfällen dagar i sträck, ibland ännu längre.

Ny behandlingar

Under 1930- och 1940-talen introducerades en rad behandlingar för oroliga patienter, bl.a. insulininjektioner, som enkelt kan sammanfattas med att patienten, under kontrollerade former, injiceras insulin, hamnar i koma och väcks efter en förutbestämd tidsperiod via sondmatning av socker. Sinnessjukhusen inrättar speciella insulinkoma-avdelningar där behandlingarna systematiskt lugnar och till och med i vissa fall botar svårt sjuka patienter. I dag tror man att orsaken till de förbättringar man sett hos patienterna var mer ett resultat av ett engagemanget i deras sjukdom, medmänsklighet och empati, än själva insulinbehandlingen.

Elchock från Italien

1938 introduceras elchocksbehandling av italienarna Ugo Cerletti och Lucio Bini, som efter ett besök på ett grisslakteri fått inspiration till att lugna patienter med elektricitet. Elchocksbehandlingen var enklare och inte lika riskabelt att administrera jämfört med lobotomi. Till skillnad från dagens ETC-behandlingar, gavs elchocker till patienter i vaket tillstånd och i strömstyrkor som inte var terapeutiskt lämpliga. Patienterna bävade inför behandlingarna som ibland användes även som bestraffning.

Parallellt med ECT-behandlingen kommer även en kirurgisk nyhet, lobotomi. Metoden utvecklades av den portugisiske läkaren Egas Moniz som belönas med ett Nobelpris 1949 för de revolutionerande resultaten på svårt sjuka patienter.

Det vita snittet

1944 lobotomeras den första patienten i Sverige på Serafimerlasarettet i Stockholm. Det hinner bli nästan 4500 patienter som får denna genomgripande, personlighetsförändrande och ibland dödliga behandling, (dödligheten var som högst 17% i Sverige) innan man 1969 lobotomerade den sista patienten.

De flesta lobotomier i Sveriges genomförs i slutet på 1940- och början av 1950-talet. Trots den tidiga optimismen bland läkarna och de många behandlingarna, kommer lobotomi att gå till historien som ännu ett fatalt misslyckande i behandlingen av psykiskt sjuka.

Neuroleptikan gör ”revolution”

På 1950-talet kommer neuroleptikan till Sverige under varunamnet Hibernal. En medicinsk behandling som revolutionerar vården och gör många andra behandlingsformer föråldrade. Sjukhusen blir nu i ett slag lugnare. Låsta avdelningar öppnas och patienter skrivs ut på löpande band. Vardagen för vårdpersonalen blir något helt nytt, man når fram till patienterna och med det så kan man i högre grad använda sig av samtalsterapier i olika former. Terapi blir en behandlingsform som utvecklas starkt under 1960-talet, och man kan nu börja ana två läger, ett medicinskt och ett psykoanalytisk.

Det visar sig så småningom att även neuroleptikan har problem med svåra biverkningar och att vissa läkare är alldeles för frikostig förskrivningar.

1967 tar landstingen över ansvaret för mentalsjukhusen från staten, under 1970-talet förespråkas en mer normaliserad syn på psykiska sjukdomar. Man börjar flytta ut en del av patienterna från de stora sjukhusen för att integrera dem i samhället.

Psykiatrin reformeras

Under slutet av 1980- och 1990-talet ökar utflyttningen av patienter från mentalsjukhusen och med psykiatrireformen som motor börjar landstingen till sist avveckla de stora sjukhusen samtidigt som man för över mycket av ansvaret för de psykiskt sjuka på kommunerna.

På 2000-talet kommer hård kritik från flera håll när man ser att de sjuka inte får det stöd som behövs, många våldsdåd ses även som ett bevis på en misslyckad reform. Staten tillsätter en psykiatrisamordnare för att utvärdera reformen. Den kommer fram till att det finns allvarliga brister i vården av psykiskt sjuka, som bl.a. gör att personer med både ett missbruk och en underliggande psykisk sjukdom inte fångas upp av vården i ett tidigt skede.

Det finns i dag många uppfattningar om huruvida reformen var rätt eller fel väg att gå. De flesta verkar dock eniga om att lösningen med de stora psykiatriska sjukhusen, med 10.000-tals intagna inte var den bästa lösningen för vård för psykiskt sjuka.

”Dårhusbur” för oroliga patienter.
”Chockterapi” Patienten får promenera över en bro och när han når mitten av bron öppnas en fallucka och efter att ha nästan drunknat i det kalla vattnet, drar vårdarna upp patienten. Wikipedia
Prolongerade varma bad som kunde fortgå i dagar.
Siemens Konvulsator. ECT apparat från Sankt Lars sjukhus i Lund 1960. Carlotta Databas för museisamlingar.
Hibernal™. Foto: Sankt Lars sjukhus.
Trepanation för att släppa ut onda andar, var en av behandlingsmetoderna under medeltiden. Wikipedia
“… denna machin har ett välgörande inflytande på sinnet genom den räddhåga den orsakar, och man behöfver blott hota med dess bruk”
Insulinkomabehandling på kvinnlig patient, Långbro sjukhus ca 1930.
Tidig lobotomi via tårkanal. Wikipedia

Läs mer om Långbro sjukhus

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

2021-09-12T16:07:13+02:00
Till toppen