Hem/Källförteckning

Källförteckning

Arleskär, Martin. Hospital och Helgeandshus — en studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige. Kand. upps. SU 2007.

Bedoire, Fredric. Arkitekten Gustaf Wickman. Draken AB (1969)

Bedoire, Fredric. Gustaf Wickman som sjukhusarkitekt. Draken AB (1974)

Bergström, Irja. Ester Henning: kvinnoöde, konstnärsdröm, anstaltsliv. Carlssons bokförlag, (2001)

Brunius, Patrik (red). Långbro sjukhus 75 år – 1909–1984. Långbro sjukhus (1985)

Eggeby, Eva. Vandringsman, här ser du världen — Vårdade, vård och ekonomi på Danvikens dårhus 1750–1861. A&W International/Stockholms universitet 1996.

Eivergård, Mikael. Frihetens milda disciplin – Normalisering och social styrning av svensk sinnessjukvård 1850–1970. UU 2003.

Fontander, Björn. Carin Göring skriver hem

Fontander, Björn. Görings Sverige — en hatkärlek

Gadelius, Bror. Sinnessjuka och sinnessjukvård. Albert Bonniers Boktryckeri 1908.

Höjer, Johan Axel. Sinnessjukvården i Sverige förr och nu. AB Arbetarnes Tryckeri 1946.

Ottosson, Jan-Otto. Psykiatrin i Sverige – Vägval och vägvisare. Bokförlaget Natur och Kultur 2003.

Foucault, Michel. Vansinnets historia under den klassiska epoken

Jersild, P C. Den stökiga psykiatrin, Fri tanke förlag 2015.

Jersild, P C. Medicinska memoarer. Bonniers 2006.

Johannisson, Karin. Den sårade divan. Om psykets estetik. Albert Bonniers förlag 2015.

Jönsson, Lars-Eric. Det terapeutiska rummet — Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850–1970. Carlssons Bokförlag 1998.

Johansson, Anders K. Beckombergalandet. Bilda förlag 1999.

Jönsson, Ulf. Från hospital till vårdcentral. Carlssons Bokförlag 2008.

Kinberg, Olof. Aktuella kriminalitetsproblem i Psykologisk belysning. Stockholm 1930.

Kinberg, Olof. Varför bli människor brottsliga? Kriminalpolitisk studie. Stockholm 1935.

Linder / Lundborg, Hitlers vasaller och Sverige, Göring, Himmler och Ribbentrop

Långbro sjukhus 75 år. 1909-1984. Eget förlag 1984.

Långbro Park. JM Byggnads AB (2001)

Långbroparken. Brännkyrka hembygdsförening 2016.

Medicinalstyrelsens underdåniga berättelse angående sinnessjukvården i riket 1900–1910. P. A. Norstedt & Söner.

Rejhed, Bengt. Röster från Långbro – ett mentalsjukhus historia. Filmproduktion – B. Rejhed (1985)

Schuldheis, Georg. Råd och anvisningar rörande vården om sinnessjuka i enskilda hem och å försörjningsinrättningar. P. A. Norstedt & Söner 1906.

Schön, Bosse. Hitlers knarkande hantlangare, Bosse Schön, 2010.

Sinnessjukvård i riket åren 1913–1941, Kungliga Kungl. Medicinalstyrelsen, P. A. Norstedt & Söner.

SOU 1964:40 Mentalsjukvårdslag – betänkande avgivet av sinnessjuklagstiftningskommittén. Stockholm 1964.

SOU 1927:10 Betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m.m. Stockholm 1927.

SOU 1928:18 Betänkande med förslag till stadga angående sinnessjukvården i riket m.m. Stockholm 1928.

SOU 1958:38 Mentalsjukvården, planering och organisation. Stockholm 1958.

SOU 1929:7 Berättelse rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor — särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet i Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz. Stockholm 1929.

Stenbeck, Richard. Författningshandbok för vården af sinnessjuka och sinnesslöa. P. A. Norstedt & Söner 1906.

Region Stockholm — Regionarkivet

Strand, Rose-Marie. Dårarna vill ha höga fönster 2000.

Svedberg, Gunnel. Sjuksköterskors berättelser om rädsla inom psykiatrisk vård före moderna psykofarmaka. Socialvetenskapliga tidskrifter 1–2 2001.

Svedberg, Gunnel. Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets första hälft. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sekt. f. psykiatri KI 2002.

Söderman, Cecilia. Nyhetsbrev från Landstingsarkivet Nr 3 2005.

Söderposten, 10 maj 1978.

Tegen 2, Bjurholmsgatan 1–11, Katarina Bangata 34, 36 – en byggnadshistorisk inventering från Stockholms stadsmuseum 1994.

Topor, Alain. Mentalskötare, ett yrke i förändring. ESPS 1991.

Åman, Anders. Om den offentliga vården : byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. LiberFörlag 1976.

Ökvist, Lennart. En sinnessjuk värld — Mentalsjukhusen epok i Sverige 1910–1960 speglad genom S:ta Getruds sjukhus i Västervik. Parabellum Nord AB Förlag, 2010.

Söker du patientjournaler? Kontakta Regionarkiv här.

Långbro sjukhusmuseum hittar du bara online. Det finns inga fysiska lokaler eller utställningar.